API-dokumentasjon

Vegleker er an av bestanddelene i NVDBs topologisk vegnettverk.

For vegobjekter kan veglenkeposisjoner returneres som den av del responsen, og veglenker kan benyttes som et avgrensende områdefilter.

Stedfesting

Vegobjekters stedfesting til det topologiske vegnettverket angis ved å oppgi en relativ posisjon på en spesifikk veglenke, og samtidig angi informasjon om felt, sideposisjon og retning.

Eksempel: Punkt

{
  "stedfesting": {
    "veglenkeid": 320689,
    "posisjon": 0.25899,
    "sideposisjon": "H",
    "felt": "NULL",
    "retning": "MED",
    "kortform": "0.25899@320689"
  }
}
FeltBeskrivelse
id Angir veglenkens unike id.
posisjon Angir relativ posisjon på veglenken. Flyttall mellom 0 og 1.
sideposisjon Angir posisjon i forhold til vegens senterlinje:
 • V - Til venstre
 • H - Til høyre
 • M - I midten av vegen
 • K - Krysser vegen
 • MV - Til venstre på midtrabatt
 • MH - Til høyre på midtrabatt
 • VT - I avkjørsel til venstre
 • HT - I avkjørsel til høyre
 • R0 - På øy i rundkjøring
 • L - Langs vegen
felt Angir eventuell stedfesting til felt
retning Angir stedfesting i forhold til veglenkens retning.
 • MED - Stedfesting med veglenken
 • MOT - Stedfesting mot veglenken
kortform Sammenslått versjon av veglenkeposisjonen.

Eksempel: Strekning

For strekningsobjekter angis det to posisjoner på en veglenke.

{
  "stedfesting": {
    "veglenkeid": 1337,
    "fra_posisjon": 0.123,
    "til_posisjon": 0.456,
    "felt": "1#2",
    "retning": "MED",
    "kortform": "0.123-0.456@1337"
  }
}

Dersom et vegobjekt er stedfestet på mer enn én veglenke, returneres det flere veglenkeposisjoner.

Veglenkeposisjon

I noen tilfeller det relevant å oppgi posisjon på en veglenke, uten informasjon om sideposisjon og felt.

{
  "veglenke": {
    "id": 72811,
    "posisjon": 0.21279373,
    "kortform": "0.21279373@72811"
  }
}

Flere av endepunktene aksepterer én eller flere veglenker som parameter. Parameteren inneholder kun veglenkeid og veglenkeposisjon.

Eksempel Beskrivelse
1337 En hel veglenke.
0.123@1337 Punkt på veglenke.
0.123-0.456@1337 Strekning på veglenke.