API-dokumentasjon

Tjeneste for å vise innholdet i NVDBs metadatakatalog, Datakatalogen.

Hent liste med vegobjekttyper

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper

Parametere

Navn Verdi Beskrivelse
inkluder egenskapstyper
relasjonstyper
styringsparametere
alle
Angir hvilke informasjonsfelter som skal inkluderes i tillegg til vegobjekttypenes metadata.
kategori kommaseparerte kategori-id’er Hent ut vegobjekttyper med de gitte kategoriene. (https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/kategorier) Se: Hent liste av kategorier

Respons

[
  {
    "id": 3,
    "navn": "Skjerm",
    "beskrivelse": "En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse",
    "stedfesting": "LINJE",
    "objektliste_dato": "2012-05-08",
    "veiledning": "",
    "sosinavn": "Skjerm",
    "sosinvdbnavn": "Skjerm_3",
    "sorteringsnummer": 4760
  },
  {
    "id": 5,
    "navn": "Rekkverk",
    "beskrivelse": "En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231))",
    "stedfesting": "LINJE",
    "objektliste_dato": "2012-05-08",
    "veiledning": "Der rekkverk følger vegens kurvatur er start og slutt rekkverkets begynnelse/slutt. Dette defineres ved start / støtpute, evt fra der rekkverk blir synlig/usynlig. Rekkverk der vi har avvik fra mellom referanse og målt lengde , skal",
    "sosinavn": "Rekkverk",
    "sosinvdbnavn": "Rekkverk_5",
    "sorteringsnummer": 3600
  },
  {
    "id": 7,
    "navn": "Gjerde",
    "beskrivelse": "Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr",
    "stedfesting": "LINJE",
    "objektliste_dato": "2012-05-08",
    "veiledning": "",
    "sosinavn": "Gjerde",
    "sosinvdbnavn": "Gjerde_7",
    "sorteringsnummer": 4800
  },
  ...
]
Felt Beskrivelse
id Angir vegobjekttypens unike id.
navn Angir vegobjekttypens offisielle navn.
beskrivelse Tekstlig beskrivelse av hva vegobjekttypen er.
veiledning Supplerende informasjon til beskrivelsen, for eksempel en registreringsveiledning
stedfesting Angir hvordan vegobjekttypen skal stedfestes på vegnettet:

PUNKT - Er stedfestet i ett punkt på vegnettet
LINJE - Er stedfestet på en strekning mellom to punkter på vegnettet
FLEREPUNKT - Er stedfestet i flere punkter på vegnettet
SVING - Er stedfestet i en node og i flere punkter på vegnettet
INGEN - Ingen stedfesting til vegnettet
sosinvdbnavn Navn som brukes i dataleveranser.
sosinavn Navn på tilsvarende objekttype i SOSI-standarden
objektliste_dato Dato for når vegobjekttypen ble en del av objektlista. Om feltet ikke har noen verdi, er ikke vegobjekttypen en del av objektlista
sorteringsnummer For bruk i sortering av objektlista

Hent vegobjekttype

For å begrense datatrafikk, er det mulig å hente detaljert informasjon om en spesifikk vegobjekttype.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/<vegobjekttype.id>

Parametere

Navn Verdi Beskrivelse
inkluder egenskapstyper
relasjonstyper
styringsparametere
alle
Angir hvilke informasjonsfelter som skal inkluderes i tillegg til vegobjekttypenes metadata.

Eksempel: Hent fartsgrense (105)

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/105
{
  "id": 105,
  "navn": "Fartsgrense",
  "beskrivelse": "Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.",
  "stedfesting": "LINJE",
  "veiledning": "",
  "sosinavn": "Fartsgrense",
  "sosinvdbnavn": "Fartsgrense_105",
  "sorteringsnummer": 0,
  "kategorier": [ ... ], 
  "egenskapstyper": [ ... ],
  "relasjonstyper": [ ... ],
  "styringsparametere": { ... }
}

Dersom ingen inkluder-parameter er definert vil all informasjon returneres. Dette tilsvarer inkluder=alle. Egenskapstyper, relasjonstyper og styringsparametere er nærmere beskrevet i avsnittene som følger.

Beskrivelse av egenskapstyper

Ved angivelse av inkluder=egenskaper eller inkluder=alle, blir følgende objekt en del av responsen for hver vegobjekttype.

{
  ...
  "egenskapstyper": [
    {
      "id": 2021,
      "navn": "Fartsgrense",
      "beskrivelse": "Fartsgrense",
      "datatype": 31,
      "datatype_tekst": "Flerverdiattributt, Tall",
      "liste": false,
      "sensitivitet": 0,
      "sorteringsnummer": 1,
      "veiledning": "Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.",
      "viktighet": 1,
      "viktighet_tekst": "PÅKREVD_ABSOLUTT",
      "sosinavn": "Fartsgrense",
      "sosinvdbnavn": "Fartsgrense_2021",
      "tillatte_verdier": [
        {
          "id": 2738,
          "kortnavn": "80",
          "navn": "80",
          "sorteringsnummer": 35
        },
        {
          "id": 2741,
          "kortnavn": "90",
          "navn": "90",
          "sorteringsnummer": 36
        },
        {
          "id": 2726,
          "kortnavn": "30",
          "navn": "30",
          "sorteringsnummer": 30
        },
        ...
      ],
      "feltlengde": 3,
      "enhet": {
        "id": 7,
        "navn": "Kilometer/time",
        "kortnavn": "km/h"
      },
      "styringsparametere": {
        "avledet": false,
        "obligatorisk_verdi": true
      }
    },
    {
      "id": 1891,
      "navn": "Vedtaksnummer",
      "beskrivelse": "Angir vedtaksnummer",
      "datatype": 1,
      "datatype_tekst": "Tekst",
      "liste": false,
      "sensitivitet": 0,
      "sorteringsnummer": 8,
      "veiledning": "Påkrevd der ny fartsgrense avviker fra standardgrensene 50 i tettbygd strøk og 80 i spredtbygd.",
      "viktighet": 3,
      "viktighet_tekst": "BETINGET",
      "sosinavn": "Vedtaksnummer",
      "sosinvdbnavn": "Vedtaksnummer_1891",
      "feltlengde": 30,
      "styringsparametere": {
        "avledet": false,
        "obligatorisk_verdi": false
      }
    },
    ...
  ],
  ...
}
Felt Beskrivelse
id Angir egenskapstypens unike id.
navn Angir egenskapstypens offisielle navn.
beskrivelse Tekstlig beskrivelse av egenskapstypen.
veiledning Supplerende informasjon til beskrivelsen.
datatype
datatype_tekst
Angir egenskapstypens datatype.
sosinvdbnavn Navn som brukes i dataleveranser.
sosinavn Navn på tilsvarende objekttype i SOSI-standarden.
objektliste_dato Dato for når egenskapstypen ble en del av objektlista. Om feltet ikke har noen verdi, er ikke egenskapstypen en del av objektlista.
sorteringsnummer Sorteringsnummer for egenskapstypen.
feltlengde Angir hvor mange tegn verdien kan ha. Inkluderer antall desimaler og desimaltegn, men inkluderer ikke fortegn.
desimaler Angir hvor mange desimaler verdien kan ha. Relevant for tallverdier.
feltmønster Angir om verdien må følge et bestemt mønster.
standardverdi Angir om egenskapstypen skal få en standardverdi, om verdien ikke angis.
min_anbefalt Anbefalt minimumsverdi. Relevant for tallverdier.
maks_anbefalt Anbefalt minimumsverdi. Relevant for tallverdier.
min Absolutt minimumsverdi. Relevant for tallverdier.
maks Absolutt maksimumsverdi. Relevant for tallverdier.
sensitivitet Angir om egenskapstypen har verdier av sensitiv art:
0 - Verdier av denne egenskapstypen er tilgjengelig
1 - Verdier av denne egenskapstypen er ikke tilgjengelig for allmennheten
viktighet
viktighet_tekst
Angir om det er krav til regisrering av egenskapstypen:
1 - PÅKREVD_ABSOLUTT. Et vegobjekt kan ikke lagres i NVDB uten at denne egenskapstypen har verdi
2 - PÅKREVD. Egenskapstypen skal registreres, men vegobjekter som mangler verdi skal ikke avvises
3 - BETINGET. Egenskapstypens skal registreres, dersom det er relevant eller om gitte kriterier er oppfylt
4 - OPSJONELL. Det er frivillig å registrere egenskapstypen
7 - SPESIALINFORMAJSON. Det er frivillig å registrere egenskapstypen
9 - HISTORISK. Egenskapstypen skal ikke registreres
betingelse_type Angir om egenskapstypens verdi skal beregnes ut ifra verdien til en annen egenskapstype. Relevant for egenskapstyper med viktighet lik 3, betinget.
betingelse_verdi Angir id til egenskapstype denne egenskapstypens verdi skal beregnes ut ifra.

Tillatte verdier

Beskrivelse av feltene knyttet til egenskapstypenes tillatte verdier

Felt Beskrivelse
id Angir verdiens unike id.
navn Angir verdiens navn.
kortnavn Angir verdiens forkortelse.
beskrivelse Tekstlig beskrivelse av verdien.
objektliste_dato Dato for når verdien ble en del av objektlista. Om feltet ikke har noen verdi, er ikke verdien en del av objektlista.
sorteringsnummer Sorteringsnummer for verdien
standardverdi Angir om verdien er standardverdi for denne egenskapstypen.

Styringsparametere for egenskapstyper

Beskrivelse av feltene knyttet egenskapstypeness styringsparametere.

Felt Beskrivelse
avledet Angir om egenskapstypen er avledet, og beregnes automatisk:
true - Avledet
false - Er ikke avledet
tillatte_verdier_kortnavn_offisiell Angir om kortnavnet for egenskapstypens tillatte verdier er de offisielle navnene:
true - Ja
false - Nei
tillatte_verdier_kortnavn_offisiell_makslengde Angir maksimal antall tegn for kortnavnene til egenskapstypens tillatte verdier.
ajourhold_snu Angir om verdier tilknyttet egenskapstypen er avhengig av vegens metreringsretning:
true - Ja
false - Nei
fortegnsendring_snu Angir om verdier tilknyttet egenskapstypen skal endre fortegn ved snuing av metreringsetning:
true - Ja
false - Nei
lengdeavhengig_snu Angir om egenskapstypens verdi er avhengig av vegobjektets utstrekning eller ikke:
true - Verdi blir ugyldig ved endring av vegobjektets utstrekning
false - Verdi er upåvirket av vegobjektets utstrekning
verdi_beregnes_av_geometri Angir om egenskapstypens verdi skal beregnes basert på tilgjengelig egengeometri:
true - Ja
false - Nei

Beskrivelse av relasjoner

Ved angivelse av inkluder=relasjonstyper eller inkluder=alle, blir følgende objekt en del av responsen for hver vegobjekttype.

{
  ...
  "relasjonstyper": {
    "foreldre": [

    ],
    "barn": [
      {
        "relasjonstype": "KOMPOSISJON",
        "id": 1829,
        "type": {
          "id": 446,
          "navn": "Dokumentasjon"
        }
      },
      {
        "innenfor_mor": "JA",
        "relasjonstype": "KOMPOSISJON",
        "id": 272,
        "type": {
          "id": 297,
          "navn": "Kommentar"
        }
      }
    ]
  },
  ...
}
Felt Beskrivelse
foreldre Tillatte foreldre-relasjoner til vegobjekttypen.
barn Tillatte barn-relasjoner til vegobjekttypen.
id Angir relasjonens unike id
relasjonstype Angir relasjonstype:
KOMPOSISJON
AGGREGERING
ASSOSIASJON
type Angir id og navn til vegobjekttypen det kan finnes en relasjon til
beskrivelse Tekstlig beskrivelse.
veiledning Supplerende informasjon til beskrivelsen.
min Angir et minste antall for hvor mange relasjoner av denne typen det må finnes.
maks Angir et maksimalt antall for hvor mange relasjoner av denne typen det kan finnes.
objektliste_dato Dato for når relasjonstypen ble en del av objektlista. Om feltet ikke har noen verdi, er ikke relasjonstypen en del av objektlista
innenfor_mor Angir hvordan datterobjektet må stedfestes:
NEI - Stedfestingen til datterobjektet behøver ikke å være innenfor morobjektet
JA - Stedfestingen til datterobjektet må være innenfor morobjektet
MED_AVVIK - Stedfestingen til datterobjektet må være innenfor morobjektet, men feltangivelse/sideposisjon kan avvike

Beskrivelse av styringsparametere for vegobjekttyper

Ved angivelse av inkluder=styringsparametere eller inkluder=alle, blir følgende objekt en del av responsen for hver vegobjekttype.

{
  ...
  "styringsparametere": {
    "tidsrom_relevant": true,
    "avledet": false,
    "må_ha_mor": false,
    "overlapp": false,
    "kjørefelt_relevant": "KAN",
    "sideposisjon_relevant": "NEI",
    "ajourhold_i": "OVERLEVER",
    "ajourhold_splitt": "KAN_SPLITTES",
    "dekningsgrad": "x"
  },
  ...
}
Felt Beskrivelse
må_ha_mor Angir hvorvidt vegobjektene må være tilknyttet et morobjekt for å kunne eksistere:
true - Må være tilknyttet morobjekt
false - Behøver ikke å være tilknyttet morobjekt
sideposisjon_relevant Angir om sideposisjon skal kunne være en del av vegobjektenes vegnettstilknytning:
NEI - Sideposisjon skal ikke registreres
KAN - Sideposisjon kan registreres
- Sideposisjon må registreres
kjørefelt_relevant Angir om kjørefelt skal kunne være en del av vegobjektenes vegnettstilknytning:
NEI - Kjørefelt skal ikke registreres
KAN - Kjørefelt kan registreres
- Kjørefelt må registreres
tidsrom_relevant Angir om vegobjektene normalt har en gyldighetsperiode på operativt vegnett:
true - Tidsromrelevant
false - Ikke tidsromrelevant
overlapp Angir om det kan være to eller flere forekomster av vegobjekttypen med overlappende vegnettstilknytning, inkludert sideposisjon og felt:
true - Overlapp tillatt
false - Overlapp ikke tillatt
avledet Angir om vegobjekttypen i sin helhet er avledet, og genereres automatisk:
true - Avledet
false - Er ikke avledet
dekningsgrad Angir om eksisterende objekter skal bli automatisk splittet når de overlapper med nye objekter:
true - Skal splittes
false - Skal ikke splittes
ajourhold_i Knyttet til vegnettsopdateringer. Angir om vegobjektene skal overleve ved et fysisk tiltak på vegen som gir I-status:
OVERLEVER_IKKE - Overlever ikke
OVERLEVER - Overlever
IKKE_TATT_STILLING - Ikke tatt stilling
ajourhold_splitt Knyttet til vegnettsoppdatering. Angir om vegobjektene kan splittes uten at det får konsekvenser for egenskapsverdiene:
KAN_IKKE_SPLITTES - Kan ikke splittes
KAN_SPLITTES - Kan splittes

Hent egenskapstype

Det er mulig å hente detaljert informasjon om en spesifikk egenskapstype.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/<vegobjekttype.id>/<egenskapstype.id>

Det vil bli returnert et komplett egenskapstypeobjekt.

Eksempel

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/105/2021;

Hent liste over enheter

På dette endepunktet listes alle enhetene fra Datakatalogen.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/enheter
[
  {
    "id": 1,
    "navn": "Meter",
    "kortnavn": "m"
  },
  {
    "id": 2,
    "navn": "Desimeter",
    "kortnavn": "dm"
  },
  {
    "id": 3,
    "navn": "Centimeter",
    "kortnavn": "cm"
  },
  ...
]
Felt Beskrivelse
id Angir enhetens unike id.
navn Angir enhetens navn.
kortnavn Angir enhetens forkortelse.

Hent liste over datatyper

På dette endepunktet listes alle mulige datatyper egenskapstypene kan ha.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/datatyper
[
  {
    "id": 1,
    "navn": "Tekst",
    "kortnavn": "T",
    "beskrivelse": "DatatypebenyttesforETsomskalinneholdetekst.Måangifeltlengde.Kanangimaskeogdefaultverdi.NVDB: Nf_StringAttributeType"
  },
  {
    "id": 2,
    "navn": "Tall",
    "kortnavn": "N",
    "beskrivelse": "DatatypebenyttesforETsomskalinneholdetall.Benyttesbådeomheltallogdesimaltall.Detmåangisfeltlengdeogantalldesimaler.Bådesifferforanogbakkommasamtselvekommaetinngårifeltlengde.Kanangimaksverdi,minverdi,defaultverdiogmaske."
  },
  {
    "id": 8,
    "navn": "Dato",
    "kortnavn": "D",
    "beskrivelse": "DatatypebenyttesforETsomskalinneholdeÅr/Måned/Dag.Skalhafeltlengde=8\.Måoppgimaske.Kanoppgimaksverdi,
    minverdiogdefaultverdi."
  },
  ...
]
Felt Beskrivelse
id Datatypens id
datatype Datatypens navn:
Tekst - Eksempel: Strindheimtunnelen
Tall - Eksempel: 86
Flyttall - Eksempel: 86.0
Kortdato - Eksempel: Måned-dag, 01-01
Dato - Eksempel: År-Måned-dag, 2015-01-01
Klokkeslett - Eksempel: 13:37
Geometri - Geometrirepresentasjon
Struktur - Verdi sammensatt av flere verdier
Binærobjekt - Eksempel: Et dokument eller et bilde
Boolean - True eller false
Liste - En liste av objekter
kortnavn Forkortet navn
beskrivelse Tekstlig beskrivelse

Hent liste over kategorier

På dette endepunktet listes alle kategoriene en vegobjekttype kan være i.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekttyper/kategorier
[
  {
    "id" : 38,
    "navn" : "Alle",
    "kortnavn" : "alle",
    "sorteringsnummer" : 1,
    "beskrivelse" : "Inneholder ale vegobjekttyper",
    "startdato" : "2012-05-22"
  }, {
    "id" : 43,
    "navn" : "Vegreferansesystem",
    "sorteringsnummer" : 3,
    "beskrivelse" : "Inneholder vegobjekttyper som har med vegreferansesystemet å gjøre",
    "startdato" : "2012-05-22"
  }, {
    "id" : 1,
    "navn" : "Vegsystem",
    "kortnavn" : "vgsy",
    "sorteringsnummer" : 5,
    "beskrivelse" : "Inneholder vegobjekttyper som har med selve vegsystemet å gjøre, eksempel kan være kryss, vegstrekning, plasser, avkjørsler etc.",
    "startdato" : "2012-05-22"
  },
  ...
]
Felt Beskrivelse
id Kategoriens id
navn Kategoriens navn
kortnavn Forkortet navn
sorteringsnummer Sorteringsnummer fra datakatalogen
beskrivelse Tekstlig beskrivelse
startdato Når gjelder kategorien fra