API-dokumentasjon

Spørringer mot NVDB API kan potensielt returnere et stort antall objekter. For å begrense belastningen på APIet, og samtidig unngå store responser, legges det opp til at brukere benytter paginering til å laste ned store resultatsett.

Parametere

Navn Verdi Beskrivelse
antall heltall Angir hvor mange objekter som skal returneres.
start tekst Angir markør for hvilke objekter som skal returneres.

Øvre grense for antall er avhengig av størrelse på respons, og vil kunne variere fra endepunkt til endepunkt. Dersom det angis en verdi for antall som overskrider maksimum, vil maksimumsverdien benyttes.

start-markøren produseres automatisk av APIet, og kan ikke utledes.

Eksempel

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnett/lenker?antall=5
{
  "objekter": [
    ...
  ],
  "metadata": {
    "returnert": 5,
    "neste": {
      "start": "AoEpMTAwMTk1Nnw3",
      "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnett/lenker?antall=5&start=AoEpMTAwMTk1Nnw3"
    }
  }
}

Spørringer etter vegobjekter og vegnett vil inneholde en metadata-konvolutt, som forteller hvor mange objekter som er hentet, og gir startmarkør og URL for neste side av resultatsettet.

På grunn av tekniske begrensninger er det nå kun mulig å bevege seg fremover med lenkene. Dersom en klient vil traversere bakover må den huske URLene den har traversert.