API-dokumentasjon

Vegobjekter i NVDB har en geografisk stedfesting, som beskrives på en standardisert måte.

Geometri i respons

Koordinater returneres som en del av responsen til vegobjekter i et eget geometri-objekt.

{
  "geometri": {
    "wkt": "POINT (-9990.051804799827 6567043.160294403)",
    "srid": 32633,
    "egengeometri": true,
    "kvalitet": {
      "målemetode": 22,
      "nøyaktighet": 200,
      "synbarhet": null,
      "målemetodeHøyde": null,
      "nøyaktighetHøyde": -1,
      "datafangstdato": "1998-05-26"
    }
  }
}

Felt Beskrivelse
wkt Geometri strukturert på WKT-format. Se: Well Known Text
srid Angir koordiantenes geografiske referansesystem.
egengeometri Angir om geometrien er vegobjektets egengeometri, eller om geometrien er utledet fra vegnettes geometri.
kvalitet Metadata om geometrien, i henhold til SOSI-standarden.

Angivelse av geografisk referansesystem

Parameteren srid benyttes for å angi hvilket geografisk referansesystem returnerte koordianter skal være stedfestet i. Parameteren har følgende mulige verdier:

Verdi Beskrivelse
6173 Tilsvarer koordinatsystemet UTM sone 33N med datum WGS 84 (EUREF1989UTM33) og høydereferanse NN1954. Mer informasjon: EPSG:6163
4326 Tilsvarer koordinatsystemet WGS 84. Mer informasjon: EPSG:4326
utm33 Et alias for 6173.
wgs84 Et alias for 4326.

Koordinater lagres i UTM33 I NVDB-databasen, og er derfor standardvalg i APIet.

Angivelse av kartutsnitt

Det er mulig å hente vegobjekter og vegnett innenfor et spesifikt kartutsnitt, ofte kalt bounding box.

Legg merke til at srid-parameteren både gjelder kartutsnitt og returnert geometri. Det er ikke mulig å angi kartutsnitt med et annet referansesystem enn det geometrien skal returneres i.

Eksempel: UTM33

 ?kartutsnitt={Xmin, Ymin, Xmax, Ymax}&srid=32633
 ?kartutsnitt=-43991.2,6715654.7,-26539.2,6726862.5&srid=32633

Eksempel: WGS84

  ?kartutsnitt={longitudeMin, latitudeMin, longitudeMax, latitudeMax}&srid=4326
  ?kartutsnitt=5.159,60.211,5.441,60.333&srid=4326

Tredimensjonale koordinater

Geometrien som returneres kan inneholde høydeverdi. Høydedatum for disse er NN54 3D Geometrier prefikses med Z ihht WKT spesifikasjonen, for eksempel ‘POINT Z(…), ‘MULTILINESTRING Z(…)’