API-dokumentasjon

Oppdatert API-dokumentasjon for versjon 3

Bruk heller dokumentasjon for versjon 3 av NVDB api https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon

De sidene du besøker akkurat kan fungere godt for å få et overblikk over NVDB datamodell, men er utdatert på en del tekniske detaljer.

Gammel dokumentasjon

I NVDB er vegobjekter og vegnett stedfestet til flere typer områder, som kan brukes til å avgrense søk. For å gjøre det enklere å bygge opp dynamiske spørringer mot APIet, tilbys det her en tjeneste for å hente ut en liste over alle områder, for hver områdetype.

Hent områder

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader
[
  {
    "navn": "Regioner",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/regioner"
  },
  {
    "navn": "Fylker",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/fylker"
  },
  {
    "navn": "Vegavdelinger",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/vegavdelinger"
  },
  {
    "navn": "Kommuner",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/kommuner"
  },
  {
    "navn": "Riksvegruter",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/riksvegruter"
  },
  {
    "navn": "Kontraktsområder",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/kontraktsomrader"
  }
]

Parametere

Alle endepunkt støtter følgende parametere.

Navn Verdi Beskrivelse
inkluder kartutsnitt, senterpunkt, vegobjekt, alle En kommaseparert liste over informasjonselementer man vil hente ut for objektet. Det er ikke mulig å velge kartutsnitt eller senterpunkt for riksvegrute, kontraktsområde eller vegavdeling.
srid srid Angir hvilket geografisk referansesystem geometrien skal returneres i. Default: 32633

Hent regioner

Regioner er en områdetype som benyttes internt i Statens vegvesen, for å organisere vegavdelingene i større organistoriske enheter.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/regioner
[
  {
    "navn": "Øst",
    "nummer": 1
  },
  {
    "navn": "Sør",
    "nummer": 2
  },
  {
    "navn": "Vest",
    "nummer": 3
  },
  {
    "navn": "Midt",
    "nummer": 4
  },
  {
    "navn": "Nord",
    "nummer": 5
  }
]

Hent fylker

Fylkene tilsvarer Norges 19 fylker. Feltet region er lagt til for å gjøre koblingen mellom region og fylke enklere.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/fylker
[
  {
    "navn": "Østfold",
    "nummer": 1,
    "region": 1
  },
  {
    "navn": "Akershus",
    "nummer": 2,
    "region": 1
  },
  {
    "navn": "Oslo",
    "nummer": 3,
    "region": 1
  },

  ...
]

Eksempel: Hent flere informasjonselementer

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/fylker?inkluder=kartutsnitt,vegobjekt
[
  {
    "navn": "Østfold",
    "nummer": 1,
    "region": 1,
    "kartutsnitt": {
      "wkt": "POLYGON ((245176.76 6521820.68, 245176.76 6632089.96, 328157.64 6632089.96, 328157.64 6521820.68, 245176.76 6521820.68))",
      "srid": 32633
    },
    "vegobjekt": {
      "id": 2,
      "type": 535,
      "href": "https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/535/2"
    }
  },
  {
    "navn": "Akershus",
    "nummer": 2,
    "region": 1,
    "kartutsnitt": {
      "wkt": "POLYGON ((238585.71 6600381.23, 238585.71 6725181.25, 327553.01 6725181.25, 327553.01 6600381.23, 238585.71 6600381.23))",
      "srid": 32633
    },
    "vegobjekt": {
      "id": 3,
      "type": 535,
      "href": "https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/535/3"
    }
  },
  {
    "navn": "Oslo",
    "nummer": 3,
    "region": 1,
    "kartutsnitt": {
      "wkt": "POLYGON ((248657.16 6637446.74, 248657.16 6674536.63, 273925.61 6674536.63, 273925.61 6637446.74, 248657.16 6637446.74))",
      "srid": 32633
    },
    "vegobjekt": {
      "id": 4,
      "type": 535,
      "href": "https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/535/4"
    }
  },
  ...
]

Hent vegavdelinger

Vegavdelingene tilsvarer Norges fylker, bortsett fra ett unntak: Nordland og Troms er delt inn i treavdelinger, hvor den ene befinner seg både i Nordland fylke og Troms fylke.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/vegavdelinger
[
  ...

  {
    "navn": "Nordland vegavdeling",
    "nummer": 18,
    "region": 5
  },
  {
    "navn": "Troms vegavdeling",
    "nummer": 19,
    "region": 5
  },
  {
    "navn": "Finnmark",
    "nummer": 20,
    "region": 5
  },
  {
    "navn": "Midtre Hålogaland vegavdeling",
    "nummer": 21,
    "region": 5
  }
]

Hent kommuner

Kommunene tilsvarer Norges kommuner.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/kommuner
[
  {
    "navn": "Halden",
    "nummer": 101,
    "region": 1,
    "fylke": 1,
    "vegavdeling": 1
  },
  {
    "navn": "Moss",
    "nummer": 104,
    "region": 1,
    "fylke": 1,
    "vegavdeling": 1
  },
  {
    "navn": "Sarpsborg",
    "nummer": 105,
    "region": 1,
    "fylke": 1,
    "vegavdeling": 1
  },
  ...
]

Hent kontraktsområder

Et kontraktsområde er en samling av veger hvor en gitt entreprenør har ansvar for drift/vedlikehold.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/kontraktsomrader
[
  ...
  {
    "navn": "2042 Nordkyn 2015-2020",
    "nummer": 2042,
    "type": "Driftskontrakt"
  },
  {
    "navn": "5001 Helgeland 2014-2019",
    "nummer": 5001,
    "type": "Elektrokontrakt"
  },
  {
    "navn": "5002 Salten 2014-2019",
    "nummer": 5002,
    "type": "Elektrokontrakt"
  },
  ...
]

Hent riksvegruter

En riksvegrute er en strekning som benyttes i forbindelse med Nasjonal Transportplan.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/omrader/riksvegruter
[
  {
    "navn": "RUTE1",
    "nummer": "1",
    "beskrivelse": "E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo",
    "periode": "2014-2023"
  },
  {
    "navn": "RUTE10",
    "nummer": "10",
    "beskrivelse": "Ev39 Ålesund - Trondheim",
    "periode": "2006-2009"
  },
  {
    "navn": "RUTE11",
    "nummer": "11",
    "beskrivelse": "Ev134 Drammen - Haugesund",
    "periode": "2006-2009"
  },
  ...
]