API-dokumentasjon

Oppdatert API-dokumentasjon for versjon 3

Bruk heller dokumentasjon for versjon 3 av NVDB api https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon

De sidene du besøker akkurat kan fungere godt for å få et overblikk over NVDB datamodell, men er utdatert på en del tekniske detaljer.

Gammel dokumentasjon - Vegnett

Tjeneste for å hente det topologiske vegnettverket fra NVDB.

Hent vegnett

Vegnettet i NVDB består av en lenke-node-struktur. I APIet er det kun veglenker som kan hentes gjennom et eget endepunkt.

Det er likevel mulig å bygge opp et topologisk vegnettverk, ved å bruke lenkenes startnode og sluttnode.

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnett

Respons

[
  {
    "navn": "Veglenker",
    "href": "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnett/lenker"
  }
]

Hent veglenker

GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnett/lenker
{
  "objekter": [
    {
    "href" : "https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnett/lenker/1000",
    "metadata" : {
      "startdato" : "2015-08-10"
    },
    "veglenkeid" : 1000,
    "startposisjon" : 0.0,
    "sluttposisjon" : 0.32765825,
    "kortform" : "0.0-0.32765825@1000",
    "felt" : "1#2",
    "medium" : "T",
    "temakode" : 7001,
    "konnekteringslenke" : false,
    "startnode" : "32041",
    "sluttnode" : "32067",
    "geometri" : {
      "wkt" : "LINESTRING Z (136942.82 6494978.51 13.53, 136946.8 6494980.6 14.3, 136954.1 6494983.3 14.1, 136962.8 6494987.7 12.2, 136965.1 6494989.8 12.1, 136971.9 6494999.7 12.1, 136980.9 6495014.4 11.3, 136983.6 6495017.4 10.6, 136987.2 6495020.1 10.5, 136994.1 6495023.5 10.4, 137000.8 6495024.2 10.4)",
      "srid" : 32633,
      "kvalitet" : {
        "metode" : 22,
        "nøyaktighet" : 200,
        "høydenøyaktighet" : -1,
        "toleranse" : -1,
        "synlighet" : 99,
        "datafangstdato" : "1999-05-18"
      }
    },
    "region" : 2,
    "fylke" : 9,
    "vegavdeling" : 9,
    "kommune" : 906,
    "vegreferanse" : {
      "fylke" : 9,
      "kommune" : 906,
      "kategori" : "K",
      "status" : "V",
      "nummer" : 31007,
      "hp" : 1,
      "fra_meter" : 0,
      "til_meter" : 79,
      "kortform" : "0906 Kv31007 hp1 m0-79"
    },
    "strekningslengde" : 78,
    "typeVeg" : "enkelBilveg"
  }
  ],
  "metadata": {
    "returnert": 1,
    "neste": {
      "start": "QW9FL0ZHeGpmREV3TURBd2ZERTVOVEF3TVRBeGZEQXdNREF3TURBd01EQXdNREF3TURCOE0yWm1NREF3TURBd01EQXdNREF3TUE9PQ==",
      "href": "https://www.utv.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegnett/lenker?antall=1&start=QW9FL0ZHeGpmREV3TURBd2ZERTVOVEF3TVRBeGZEQXdNREF3TURBd01EQXdNREF3TURCOE0yWm1NREF3TURBd01EQXdNREF3TUE9PQ%3D%3D"
    }
  }
}

Det er ikke alltid et 1-til-1-forhold mellom veglenkene som finnes i NVDB-databasen, og veglenkene som eksponeres gjennom dette endepunktet.

Veglenkene som eksponeres gjennom APIet er segmentert etter vegreferanse, slik at hvert objekt har én vegreferanse. Det vil derfor finnes flere veglenker som har samme id, og startposisjon og sluttposisjon vil kunne avvike fra henholdsvis 0 og 1.

Responsbeskrivelse

Felt Beskrivelse
id Id til veglenke.
fra_posisjon Relativ startposisjon på veglenke.
til_posisjon Relativ sluttposisjon på veglenke.
startnode Lenkens startnode.
sluttnode Lenkens sluttnode.
felt Angir hvilke kjørefelt veglenken har.
medium Verdier i henhold til SOSI
 • T - På terrenget/på bakkenivå
 • B - I bygning/bygningsmessig anlegg
 • L - I luft
 • U - Under terrenget
 • S - På sjøbunnen
 • O - På vannoverflaten
 • V - Alltid i vann
 • D - Tidvis under vann
 • I - På isbre
 • W - Under sjøbunnen
 • J - Under isbre
 • X - Ukjent
temakode Verdier i henhold til SOSI
 • 7001 - Vegsenterlinje
 • 7004 - Svingekonnekteringslenke
 • 7012 - Vegtrase
 • 7011 - Kjørebane
 • 7010 - Kjørefelt
 • 7201 - Bilferjestrekning
 • 7042 - Gang Sykkelveg Senterlinje
 • 7043 - Sykkelveg Senterlinje
 • 7046 - Fortau
 • 6304 - Frittstående trapp
konnekteringslenke Angir om veglenken er en konnekteringslenke
topologinivå topologinivå_tekst Angir veglenkens detaljnivå
 • 0 - Vegtrasé
 • 1 - Kjørebane
 • 2 - Kjørefelt
superid Referanse til foreldrelenke i topologinivå over om lenken er kjørebane eller kjørefelt.

Avgrens søkeresultatet

For å avgrense søkeresultatet, støttes følgende parametere:

Søkeparameter Beskrivelse
Områdefilter Angir hvilke områder og vegnett søket skal gjennomføres innenfor.
Paginering Angir hvor mange vegobjekter som skal returneres i hver spørring mot APIet.