API-dokumentasjon

Oppdatert API-dokumentasjon for versjon 3

Bruk heller dokumentasjon for versjon 3 av NVDB api https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no/dokumentasjon

De sidene du besøker akkurat kan fungere godt for å få et overblikk over NVDB datamodell, men er utdatert på en del tekniske detaljer.

Gammel dokumentasjon

API-et kan utføre komplekse spørringer som filtrerer på relaterte objekter og objekter som overlapper hverandre. For å spesifisere spørringer med avansert funksjonalitet benyttes et enkelt spørrespråk. Dette spørrespråket er støttet i https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter endepunktet.

Avanserte spørringer må brukes dersom man vil utføre spørringer som involverer flere objekttyper. API-et støtter filtrering på objekter som overlapper hverandre:

Alle trafikkulykker på strekninger med fartsgrense over 80 km/t

I tillegg støttes filtrering på relaterte objekter (mor/datter relasjoner):

Alle trafikkulykker med ulykkesinvolert person over 70 år

Man kan også bruke overlapp og relasjoner i samme spørring:

Alle trafikkulykker på strekninger med fartsgrense over 80 km/t og ulykkesinvolert person over 70 år

Avanserte spørringer krever at brukeren av API-et har inngående kunnskaper om hvordan datakatalogen modellerer objekter i NVDB og hvordan objektene er relatert til hverandre via relasjoner og via stedfesning på vegnettet i NVDB. Datakatalog ID-er brukes som parametere på typer, egenskaper og enum verdier for å sikre at spørringer fortsatt er gyldige selv om objekttyper eller egenskaper endrer navn.

Innhold

Eksempler

Her er noen eksempler på bruk av API-et og avansert filtrering. For detaljer og spesifikasjon av filtre se dokumentasjon under.

Trafikkulykker med skadegrad “alvorlig skadet” på strekning med fartsgrense 80 km/t

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/570?egenskap="egenskap(5074)=6429"  
&overlapp=105(egenskap(2021)=2738)"

Trafikkulykke har Datakatalog ID 570, egenskapen Skadegrad har egenskap ID 5074 og er av type enum der “Alvorlig skadet” har enum ID 6429. egenskapfilter filtrerer hovedobjektet (trafikkulykke), mens overlappfilter filtrerer fartsgrense (ID 105) som er lokalisert på samme veglenke som trafikkulykken. Egenskapen fartsgrense har ID 2021 og 2738 er enum ID til 80 km/t.

Tunneler på fylkesvei med høydebegrensning <4m

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/581?egenskap=relasjon(67, relasjon(591, egenskap(5277)<4))&vegreferanse="F"

Tunneler (581) har Tunnelløp (67) som har en relasjon til Høydebegrensning (591) der egenskap “Skilta høyde” (5277) blir filtrert på mindre enn 4m. vegreferanse filtrerer på fylkesvei (kategori “F”).

Filtrering på egenskaper

Filtrering på egenskaper gjøres ved bruk av funksjonen egenskap. Funksjonen tar egenskap ID som parameter og returnerer verdien til egenskapen for objektet. Eksempel på filtrering av bruer bygget etter år 2000:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/60?egenskap="egenskap(10278)>=2000"

Man kan også kombinere og filtrere på flere egenskaper ved å bruke operatorene AND og OR:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/60?egenskap="egenskap(10278)>=2000 AND egenskap(1313)<=100"

Her filtreres bruer etter byggeår (10278) og lengde (1313). Filtrering på egenskaper av type enum må gjøres med enum ID. Man kan f.eks. ikke filtrere Fartsgrense (105) ved å bruke egenskap(2021)=80. Man må bruke enum ID:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/105?egenskap="egenskap(2021)>=2738 AND egenskap(1313)<=100"

Filtrering på relasjoner

Filtrering på egenskaper i relaterte objekter gjøres også i egenskapsfilteret. Objekter er relatert ved at de har relasjoner til andre objekter. Foreløpig støtter API-et kun filtrering på datter-objekter. Relaterte objekter filtreres ved bruk av funksjonen relasjon. Denne funksjonen tar en objekttype ID som første parameter, og et nytt egenskapsfilter som andre parameter. API-et finner selv ut hvilken relasjon/sammenheng ID som kobler sammen objekttypene.

Eksempel på bruk av relasjon i egenskapsfilteret:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/581?egenskap="relasjon(67, egenskap(1317)>2000)"

Her filtreres det på Tunneler (581) som har Tunnelløp (67) med Lengde (1317) over 2 km. API-et finner at tunneler er har en datter relasjon med ID 710 til tunnelløp. Man kan også nøste relasjoner:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/581?egenskap="relasjon(67, relasjon(591, egenskap(5277)<4))"

Her finner man tunneler med tunnelløp som har Høydebegrensning (591) under 4 meter. Filtrering med relasjoner kan kombineres med filtrering på egenskaper ved å bruke operatoren AND:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/581?egenskap="relasjon(67, egenskap(1317)>2000 AND relasjon(591, egenskap(5277)<4))"

Filtrering på objekter som er stedfestet på samme sted (overlapp)

API-et kan også filtrere på objekter som er stedfestet på samme sted i vegnettet. Dette gjøres i overlapp-parameteren.

?overlapp=<objekttypeid>

Eksempel: Trafikkulykker på samme sted som tunnelløp

https:/www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/570?overlapp=67

Overlapp med egenskapsfilter

Overlappfilter kan kombineres med egenskapsfilter. Både for vegobjekttypen det spørres etter, og vegobjekttypen det overlappes med.

Egenskapsfilter til vegobjekttypen det skal overlappes med, angis innenfor en parentes, rett etter vegobjektypeid.

?overlapp=<objekttypeid>(<egenskapsfilter>)

Eksempel: Trafikkulykker på samme sted som fartsgrense lik 80 km/t

https:/www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/570?overlapp=105(2021=2738)

Eksempel: Trafikkulykker med alvorlig skaffe personer på samme sted som fartsgrense lik 80 km/t

https:/www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/570?egenskap="5074=6429"&overlapp=105(2021=2738)

Kombinasjon av flere overlappfiltre

Overlappsfiltre kan kombineres ved å oppgi flere overlapp-parametere i samme spørring.

Overlappfiltre kombineres alltid med AND.

Eksempel: Trafikkulykker med alvorlig skaffe personer på samme sted som et tunnelløp og fartsgrense lik 80 km/t

https:/www.vegvesen.no/nvdb/api/v2/vegobjekter/570?egenskap="5074=6429"&overlapp=105(2021=2738)&overlapp=67

overlapp trenger ikke inneholde egenskapsfilter. For å angi at alle objekter som overlapper med hovedobjektet skal returneres uten ytterlige filtrering:

https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/571?overlapp="105(egenskap(2021)=2738)"&overlapp=540

API Parametere

I tillegg til de ordinære API parameterene på https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegobjekter brukes følgende parameter.

overlapp Filtrering på objekter som overlapper, tar et overlappfilter som parameter. F.eks. 105 eller 105(egenskap(2021)=2741)

egenskaper-parameteren er også utvidet til å støtte filtrering på relaterte objekter.

Syntaks

Spørrestråket består av hovedsakelig to funksjoner med AND og OR mellom. Datakatalog ID-er må brukes som parametere da navn på typer og egenskaper kan endres.

egenskaper Filtrering på egenskaper, tar en egenskapstype ID som parameter. egenskap(2021) = 2738
relasjon Filtrering på datter objekter, første parameter er type ID til relatert objekt, andre argument er et nytt filter. Merk at OR er ikke støttet for relasjoner, kun AND. relasjon(581, egenskap(1234) = 1)

egenskap funksjonen returnerer verdien til egenskapen, og kan brukes med operatorene under for å filtrere på egenskapsverdi. Operatorer er ikke tilgjengelig for relasjon da den ikke returnerer en verdi.

= != lik/ulik
> >= Større enn/større enn eller lik. Kan brukes på egenskaper av type heltall, desimaltall og strenger, men ikke for enum egenskaper.
< <= Mindre enn/mindre enn eller lik. Kan brukes på egenskaper av type heltall, desimaltall og strenger, men ikke for enum egenskaper.
in Brukes for å sjekke om egenskapen er en av verdiene spesifisert i en liste. Eksempel: egenskap(2021) in [11576,2728,2726]
notin Her ønsker du alle verdier for egenskapen som ikke er spesifisert i listen. Eksempel: egenskap(2021) notin [11576,2728]
AND OR Boolsk algebra, brukes mellom funksjoner. egenskap(2021)=2738 OR egenskap(2021)=2741

Punktum må brukes i desimaltall. “ eller ‘ må brukes for strenger.
313 3.14 "hello world"

null kan brukes for å filtrere på om en egenskap har verdi eller ikke. egenskap(2010) = null

Spørrespråket støtter også bruk av parenteser. F.eks. Trafikkulykke på lørdag eller søndag med skadegrad “Alvorlig skadd”: (egenskap(5054)=6248 OR egenskap(5054)=6249) AND egenskap(5074)=6429