API-dokumentasjon

Segmentering og metrering

Segmentering

I API Les har vi komponenten NVDBIND som står for lesing fra NVDB-databasen og legger det inn i Solr-indeksen. Når vegnettet behandles segmenteres det basert på vegsystemreferansen, samt riksvegrute og kontraktområde. Slik forholder hvert vegnettsegment seg bare til en lenke, et vegsystemobjekt og et strekning/kryssdel/sideanleggsdel-objekt, men flere riksvegruter og kontraktsområder siden disse overlapper. Vegsystemreferanse med start- og sluttmeter beregnes for hvert segment (se eget avsnitt). Vegnettssegmentene brukes igjen for å segmentere vegobjektene slik at de blir lett filtrerbare og får vegsystemreferanse med meterverdier.

Segmentering

I illustrasjonen over ser vi hvordan veglenker, vegsystem(915) og strekning(916)/kryssdel(918)/sideanleggsdel(920)-objekter, kontraktsområder og riksvegruter fører til 5 segmenter med egenskapene som er lista opp i tabellen. I tillegg vises et vegobjekt (fartgrense). Alle vegobjekter segmenteres i sin tur basert på stedfestinga sin og vegnettssegmentene. Dette muliggjør de forskjellige filtrene som er tilgjengelige i API Les.

Metrering

Meterverdier på vegnettet regnes ut basert på (del)strekning/kryssdel/sideanleggsdel (som vanligvis deles i flere objekter), men selve meterlengdeverdiene hentes ut fra veglenkene. Når en delstrekning er delt over flere objekter har de stigende sekvensnummer. Enkelt oppsummert kan man forklare det slik; Hvis man har et punkt på vegnettet (med strekning), må man finne (del-)strekningsobjektet på stedet, samt alle (del-)strekningsobjekter med lavere sekvensnummer. Så henter/regner man ut meterverdiene for stedfestingene helt fram til (del-)strekningsstedfestinga hvor punktet man ønsker meterverdi for befinner seg. Når man summerer lengdene fra veglenkene, må det klippes for stedfestingene til de forskjellige (del-)strekningsobjektene. Til slutt legger man til den siste stedfestingslengen klippet for posisjon.